Skip to content
Skip to navigation menu

 

Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi (WAVE)

WAVE LogoESFLogo

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect a ariannir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

English // Cymraeg

Partneriaeth rhwng Prifysgol de Cymru, Gweithdy’r Menywod a Phrifysgol Caerdydd yw WAVE, a diben dod â’r partneriaid hynny ynghyd yw mynd ati i wneud prosiect arloesol ar gyflogau cyfartal.

Nod prosiect WAVE, felly, yw deall a ‘tharfu’ ar y ffyrdd y gwelir yr anghydraddoldebau ynghylch cyflogau drwodd a thro yn y gwahaniaethu galwedigaethol mewn cyflogaeth a hunangyflogaeth, yn y ffyrdd y caiff gwaith menywod ei roi ar gontract, ac yn y ffyrdd y caiff systemau talu cyflogau eu gweithredu.

Mae’r ffigurau o’r economi cyfan am y bylchau rhwng y cyflogau a gaiff dynion a menywod yn cuddio’r gwahanol batrymau o anghydraddoldeb mewn sectorau, diwydiannau a gweithleoedd. Gellir gwneud newidiadau ar lefel y gweithle ac mewn amrywiol fathau o gyflogaeth, ac yn eu tro gall y gwelliannau hynny esgor ar ragor o degwch i bawb.

I’r diben hwnnw, bydd Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio’n uniongyrchol gydag amryw o gyflogwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat i ddadansoddi eu data am eu gweithwyr o ran eu cyflogau, eu galwedigaethau, eu swyddi, eu graddau a’r mathau o gyflogaeth (amser-llawn/rhan-amser) sydd ganddynt.

Ar ôl gwneud hynny, rhoir prawf ar ffyrdd newydd, tecach a mwy effeithlon o drefnu gwaith (er enghraifft, dod o hyd i wella’r ffordd ‘arferol’ o ddefnyddio contractau am weithio am nifer fach o oriau’n rhan-amser mewn swyddi gofalu a glanhau a swyddi clerigol – y swyddi y barnwyd yn draddodiadol eu bod yn ‘waith menywod’). Bydd modd i hyd at 20 o sefydliadau ‘ddilyn’ y daith ddysgu honno, dysgu sut mae datblygu setiau data am alwedigaethau a chyflogau eu gweithwyr eu hunain, a dadansoddi’r canlyniadau.

Bydd tîm WAVE ym Mhrifysgol Caerdydd hefyd yn gwneud amryw o archwiliadau mwy traddodiadol o’r cyflogau y bydd cyflogwyr yn eu talu i’w gweithwyr, a hynny ar sail gyfatebol/gwerth cyfartal i weld sut y gall systemau talu greu gwahaniaethau mewn cyflogau ac i wneud yr ymchwil waelodol i wahaniaethu galwedigaethol ar gyfer y prosiect drwyddo draw.

I grynhoi, mae gweithgareddau WAVE Prifysgol Caerdydd yn cynnwys:

  • Dadansoddi rhagor ar ddata’r LFS/APS/ASHE i allu mapio dosbarthiad y ddau ryw yn ôl eu galwedigaethau a’u cyflogau
  • Astudiaethau achos chyflogwr: casglu a dadansoddi data am eu gweithluoedd i ganfod gwahaniaethau ar sail galwedigaeth a chontract, a chyfraniad y gwahaniaethau hynny i’r gwahaniaethau yn y cyflogau a gaiff dynion a menywod. Bydd ymgymryd â’r ymchwil hwn yn arwain at ddatblygu model newydd i archwilio bwlch rhwng tâl dynion a merched o fewn sefydliadau.
  • Rhwydwaith Rhywedd, Cyflogaeth a Thâl (GEPN): Cyfres o seminarau am ddim i weithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol, i olrhain yr wybodaeth sydd gennym sy’n prysur ddatblygu ar y bwlch rhwng tâl dynion a merched, a’r model newydd ar gyfer asesu’r rhain o Astudiaethau Achos y Cyflogwr. Am ragor o wybodaeth ynghylch cyfres GEPN, cliciwch yma. I ymuno â’r rhwydwaith, llenwch y ffurflen ymholiadau hon.
    GEPN enquiry form [164.8 Kb]
  • Astudiaeth achos feintiol ac ansoddol yn sectorau’r economi gwybodaeth: TG, Biowyddoniaeth, yr ‘economi gwyrdd’
  • Astudiaeth i werthuso’r hyfforddiant rheoli TG a roir gan Weithdy’r Menywod
  • Ymchwil ansoddol gyda menywod sy’n symud i alwedigaethau lle nad oes gwahaniaethau rhwng cyflogau dynion a menywod, a hynny gyda rhai sy’n cymryd rhan yn hyfforddiant Gweithdy’r Menywod.

Gweithgareddau’r Partneriaid

Bydd Prifysgol de Cymru (Y Ganolfan Fenter: Canolbwynt Entrepreneuriaeth Menywod a’r Gyfadran Busnes a Chymdeithas) yn hoelio’i sylw ar fenywod a hunangyflogaeth, a’i nod fydd taclo’r gwahaniaethu llorweddol a fertigol mewn hunangyflogaeth gan fod hwnnw’n ddrych o’r hyn sy’n digwydd yn y farchnad lafur yn gyffredinol. Datblygir prosesau modelu rolau, rhwydweithio, clystyru a mentora. Darperir modiwlau i raddedigion ac ôl-raddedigion i geisio codi ymwybyddiaeth a dyheadau ac i ddatblygu cyfalaf dynol.

Nod Gweithdy’r Menywod fydd rhoi sylw i’r elfennau sy’n rhwystro menywod rhag symud ymlaen mewn galwedigaethau lle ceir ar y mwyaf o ddynion, a sicrhau bod menywod mewn sefyllfa dda i lenwi’r bylchau o ran sgiliau ac ychwanegu gwerth at sectorau newydd o’r economi – yn y sector sy’n datblygu o ran y technolegau gwyrdd, er enghraifft. Canolbwyntir yn arbennig ar y Sectorau Busnes a Thechnoleg Gwybodaeth (TG) ac Adeiladu/yr Amgylchedd Adeiledig.

Nod y prosiect yw amlygu parch at gyfraniad cyfredol menywod i’r economi a hwyluso’u symud i waith neu batrymau gweithio lle na cheir y gwahaniaethu arferol a lle cânt well cyflogau ac amodau gweithio ac ychwanegu rhagor o werth at economi Cymru drwyddo draw.

I gael gwybod rhagor, e-bostiwch: WAVE@cardiff.ac.uk

Neu ewch i wefan WAVE: www.wavewales.co.uk


Tim WAVE

Alison Parken
Teresa Rees Luke Sloan Eva Pocher
Amanda Kidd
Jo-Ann Hall

Further Resources

Cefndir Y Prosiect
Digwyddiadau
Y Cwis Cyflog Cyfartal
Y Llyfrgell Cyflog Cyfartal
Yr Archif Cyflog Cyfartal