Skip to content
Skip to navigation menu

 

Inter-disciplinary Psychosocial Seminar Series

Starts: 15 May 2012

Tuesday 15th May, 2-4pm, Room - 1.31 (Glamorgan Building)

University Graduate College presents: Inter-disciplinary Psychosocial Seminar Series.

Speaker: Casper Hoedemaekers (Cardiff Business School)

'Ideological fantasy in creative work: the impossibility of employability and virtuosity'

This seminar will explore some aspects of the subjectivities of those working in so-called creative industries. Specifically, I will look at free-lance musicians and explore their accounts of looking for opportunities for paid work, interacting with their peers, relating to audiences and operating within the general field of cultural production. Drawing on the notion of ideological fantasy, I will analyse material drawn from face-to-face interviews and participant observation. I argue that musicians’ subject positions are implicated in two fantasmatic logics. Firstly, they are subject to a logic of employability, which represents the introjected desire to embody what ‘the market’ wants of a musician. Secondly, they are subject to a logic of social virtuosity, which represents a desire to embody fluency within the social fabric of their overlapping work/life networks. Both logics are simultaneously undercut by destabilising counter-logics. This seminar will seek to extend the debate on precarious forms of work in the creative industries and the psychological reproduction of exploitative working conditions and structural underpayment of creative workers.

Contact details: Higginscf@cf.ac.uk


Dydd Mawrth 15fed Mai, 2-4yh, Ystafell - 1.31 (Adeilad Morgannwg)

Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cyflwyno: Cyfres o Seminarau Seicogymdeithasol Rhyngddisgyblaethol.

Siaradwr: Casper Hoedemaekers (Ysgol Busnes Caerdydd)

'Ffantasi ideolegol mewn gwaith creadigol: amhosibilrwydd cyflogadwyedd a hyfedredd'

Bydd y seminar yn ymchwilio i rai agwedd ar safbwyntiau goddrychol y rhai sy’n gweithio yn yr hyn a elwir yn ddiwydiannau creadigol. Byddaf yn astudio cerddorion sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain yn benodol ac yn ymchwilio i’w disgrifiadau o chwilio am gyfleoedd i gael gwaith â thâl, rhyngweithio â’u cydgerddorion, perthnasu â chynulleidfaoedd a gweithredu o fewn maes cyffredinol cynhyrchu diwylliant. Gan dynnu ar y nosiwn o ffantasi ideolegol, fe ddadansoddaf ddeunydd sydd wedi’i dynnu o gyfweliadau wyneb-yn-wyneb ac o arsylwi cyfranwyr. Fy nadl i yw bod safbwyntiau goddrychol cerddorion yn ymhlyg mewn dwy resymeg ffantasmatig. Yn gyntaf, maent yn ddarostyngedig i resymeg cyflogadwyedd, sy’n cynrychioli’r awydd mewngymathol i ymgorffori’r hyn y mae ar ‘y farchnad’ ei eisiau gan gerddor. Yn ail, maent yn ddarostyngedig i resymeg hyfedredd cymdeithasol, sef awydd i ymgorffori rhwyddineb o fewn ffabrig cymdeithasol y rhwydweithiau yn eu gwaith/bywyd sy’n gorgyffwrdd. Amherir ar y ddwy resymeg yr un pryd gan wrth-resymegau sy’n eu dadsefydlogi. Bydd y seminar yn ceisio estyn y ddadl ynghylch ffurfiau ansefydlog ar waith yn y diwydiannau creadigol a’r atgynhyrchu seicolegol ar amodau gweithio sy’n ecsbloetio gweithwyr creadigol a’r tan-dalu strwythurol arnynt.
 
Manylion cysylltu: Higginscf@caerdydd.ac.uk

 

Other information

Open To: Staff and Students