Skip to content
Skip to navigation menu

 

Gwaith Cymdeithasol (MA)


Croeso i’r MA mewn Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi’i lleoli yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, sydd â hanes hir o addysg ac ymchwil ym maes gwaith cymdeithasol. Er Medi 2005, yn dilyn diwygio mawr  yn addysg gwaith cymdeithasol yn ddiweddar, mae’r Brifysgol wedi cynnig addysg a hyfforddiant ar gyfer y dyfarniad proffesiynol newydd, gradd Meistr mewn Gwaith Cymdeithasol. O orffen y dyfarniad hwn yn llwyddiannus, bydd gan fyfyrwyr yr hawl i ddefnyddio’r teitl gwarchodedig o “weithiwr cymdeithasol”.


Uchafbwyntiau’r Cwrs:

 • Perthynas staff/myfyriwr rhagorol
 • Partneriaethau rhagorol gyda darparwyr gofal cymdeithasol
 • Traddodiad cryf o ymchwil ac ysgoloriaeth. Mae’r holl staff addysgu gwaith cymdeithasol yn ymchwilwyr gweithredol ac yn ymarferwyr profiadol.  
 • Wedi ei leoli o fewn amgylchedd ehangach y gwyddorau cymdeithasol, gan gynnig dull  deallus ac allweddol i dderbyn a gwerthfawrogi gwybodaeth am y cyd-destun cymdeithasol, lle mae gwaith cymdeithasol yn cael ei arfer.   
 • Cyflawnodd yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, sydd â’r grŵp Gwaith Cymdeithasol yn rhan ohoni, yn uchel yn yr Ymarfer  Asesu Ymchwil diweddaraf
 • Ysgoloriaethau gwarantedig i bob myfyriwr sy’n ymgeisio’n uniongyrchol, a ffioedd cwrs wedi’u talu.   
 • Cyfle i astudio drwy lwybr sy’n a leolir ar gyflogaeth, ar gyfer y rheiny sydd yn y sector gofal cymdeithasol yn barod.  
 • Y cyfle i gymryd rhan mewn rhaglen cyfnewid myfyrwyr (ERASMUS) a chynnal astudiaeth dramor (ar hyn o bryd yn y Ffindir, Yr Almaen neu Lithwania)

Mae’r rhaglen yn anelu at ddarparu:

 • Profiad addysgiadol sy’n sicrhau bod pob myfyriwr yn gallu bwrw ati a mynd i’r afael yn feirniadol â’r wybodaeth ffurfiol sy’n sail  i arfer gwaith cymdeithasol creiddiol.
 • Yr hyfforddiant proffesiynol sylfaenol mewn gwaith cymdeithasol i fodloni’r gofynion a osodir gan Gyngor Gofal Cymru.  
 • Rhaglen o astudiaeth sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd sy’n ofynnol ar gyfer arfer effeithiol heb fod yn wahaniaethol mewn cymdeithas amrywiol.
 • Datblygu cymwysterau personol a deallusol y myfyrwyr, fel eu bod yn gallu ymateb yn effeithiol i newidiadau mewn cymdeithas ac arfer gwaith cymdeithasol
 • Paratoi myfyrwyr ar gyfer gwaith cyflogedig, a gosod y seiliau ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus


Nifer a dderbyniwyd yn 2011: 48

Mae’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol hefyd yn cynnig astudiaeth ôl-gymhwysol i weithwyr cymdeithasol profiadol: yr MSc mewn Gwaith Cymdeithasol Uwch a’r Ddoethuriaeth broffesiynol mewn Gwaith Cymdeithasol.

Amcanion y Rhaglen

Amcan y rhaglen yw galluogi myfyrwyr i adeiladu ar y profiad academaidd a galwedigaethol sydd ganddynt eisoes ac i gael cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol o fewn cyfnod o 2 flynedd.  Er bod y rhaglen wedi ei chyfeirio at ôl-raddedigion yn bennaf, mewn rhai amgylchiadau, mae’r rhaglen yn cynnig llwybr i rai sydd heb raddio i gymhwyso fel gweithwyr cymdeithasol. 

    
Gofynion Mynediad

Gwahoddir ceisiadau yn uniongyrchol a chyda chefnogaeth cyflogwr fel ei gilydd:

 • Graddedigion â gradd berthnasol a ddyfarnwyd yn 2ii neu uwch neu gyda 2 flynedd o brofiad perthnasol
 • Rhai heb radd sy’n 25 oed neu hŷn, a chyda 2 flynedd o brofiad perthnasol a thystiolaeth o allu academaidd cyfatebol i radd.

Yn unol â meini prawf cymeradwyo rhaglen Cyngor Gofal Cymru, wrth ymgeisio, mae’n rhaid i’r holl ymgeiswyr gyfeirio ar brofiad perthnasol mewn gofal cymdeithasol a rhoi tystiolaeth o Sgiliau Allweddol mewn cyfathrebu a rhifedd sy’n cyrraedd Lefel 2 (TGAU A-C)  neu sy’n gyfartal â hyn. Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddangos gallu academaidd ac amlinellu eu profiad blaenorol o ran gofal cymdeithasol gan gyfeirio at y ffordd y mae eu profiad blaenorol wedi helpu eu dealltwriaeth o ofal cymdeithasol a/neu rôl gwaith cymdeithasol

Strwythur y Rhaglen

Bydd y rhaglen yn cynnwys 100 o ddiwrnodau addysgu a leolir yn y brifysgol, a 100 o ddiwrnodau dysgu arfer a leolir yn yr asiantaeth a fydd yn cael eu hasesu, ym Mlwyddyn Un a Blwyddyn Dau.  Mae’r holl ddysgu ac addysgu a leolir yn y brifysgol a’r asiantaeth, wedi eu strwythuro yn ôl Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Cymdeithasol  a gofynion Y Cyngor Gofal Cymru.    Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn gynnar ym mis Medi hyd yn hwyr ym mis Gorffennaf pob blwyddyn, gyda chyfnodau gwyliau o un wythnos yn ystod y Nadolig a’r Pasg.  

Cynnwys y Cwrs

Mae blwyddyn gyntaf y cwrs yn cynnwys yr unedau craidd canlynol:

 • Sylfeini’r Ddeddf
 • Cyflwyniad i Ymarfer Gwaith Cymdeithasol a Chyflwyniad i Theori Gwaith Cymdeithasol
 • Safbwyntiau Gwyddor Cymdeithasol
 • Gwaith Cymdeithasol â phlant, pobl ifanc a theuluoedd
 • Gwaith Cymdeithasol ag Oedolion
 • Egwyddorion Dylunio Ymchwil

Mae’r ail flwyddyn yn cynnwys yr unedau canlynol:

 • Gweithio o fewn ac ar draws sefydliadau
 • Gweithio gydag Unigolion, Teuluoedd, Grwpiau a Chymunedau
 • Prosesau Ymchwil/ Traethawd

Rhaglen Weithdy

 • Grŵp Diddordeb Arbennig, maes arfer penodol - un i’w ddewis allan o Waith Cymdeithasol â Phlant, Pobl Ifanc ac Oedolion; a Gwaith Cymdeithasol ag Oedolion  

Ffioedd a Chyllido

Mae’r rhan fwyaf, ond nid y cyfan, o’r ffioedd hyfforddiant yn cael eu talu gan Gyngor Gofal Cymru.  Mae yna ysgoloriaeth i gynorthwyo â chostau byw yn ystod y cwrs.  Edrychwch ar gwestiynau a ofynnir yn aml  am fwy o wybodaeth.


Cyfeiriadur Staff

Teresa de Villiers
Jonathan Scourfield
Sally Holland
Andy Pithouse
Alyson Rees
Dolores Davey
Aled Jones
Colin Young
Steven Stanley
Abyd Quinn Aziz

Asesiad

Gweithredir asesiadau drwy nifer o ffyrdd gan gynnwys traethodau, gwaith prosiect, ac astudiaethau achosion, ayyb.  Ceir arholiad ar gyfer y dysgu arfer a leolir yn yr asiantaeth, ac mae angen cymeradwyaeth llwyddiant gan yr asesydd arfer dynodedig, ynghyd â llwyddiant mewn gwaith academaidd.


Dylid gwneud ceisiadau drwy UCAS (Gwasanaeth Derbyn Prifysgolion a Cholegau) ar http://www.ucas.ac.uk neu drwy ffonio 01242 544610.

Coursefinder

Find Undergraduate courses

Find Postgraduate courses