Skip to content
Skip to navigation menu

 

Research Profile

Dr Alison Parken 


Dr Alison Parken
Position:Senior Research Fellow
School:Social Sciences

Telephone:+44 (0)29 208 73552
Extension:73552
Additional
contact info:
 

Address:Room 205, 60 Park Place

Research Interests

I’m involved in undertaking research which contributes towards building an evidence base for promoting socio-economic equality through policy-making and in organisational practices. My research interests include:

 • Equal Pay
 • The gendering of labour markets
 • Gender mainstreaming, within employment, knowledge economies and workplaces.
 • Intersectional mainstreaming (all dimensions of inequality) within policy –making; European Union, Directorate Generals of the European Commission and Welsh Government
 • The intersections between gender and sexuality in organisational cultures and equality practice.
 • Feminist Theory

Current Research

ESFLogoWAVE Logo

 

 

 

 

 

 

 

Women Adding Value to the Economy (WAVE)

The University of South Wales, the Women’s Workshop and Cardiff University has secured funding for an innovative equal pay project. This 3 year project, entitled ‘Women Adding Value to the Economy’ or WAVE, is ESF funded through the Welsh Government.

The aim of the WAVE project is to understand and ‘interrupt’ the ways in which gender pay inequalities are consistently reproduced through occupational segregation in employment and self employment, through the ways in which ‘women’s work is contracted’ and through the operation of pay systems.

Whole economy figures on gender pay gaps mask different patterns of inequality in sectors, industries and workplaces. It is at the level of the workplace, in various types of employment where changes can be made, and these changes in turn lead to greater equity overall.
To this end, the School of Sciences at Cardiff University will be working directly with a number of employers to analyse their workforce data on pay, occupation, job, grade and employment type (full time/part time). Following this, new, fairer and more efficient ways of organising work will be tested (for example, finding improvements to the ‘default’ use of low hours part time contracts in caring, cleaning, clerical jobs - jobs traditionally viewed as ‘women’s work). Up to 20 organisations will be able to ‘shadow’ this learning journey so that they can also build datasets to analyse their own workforce data in time.

In summary the CU WAVE research design includes:

 • Secondary data analysis of LFS/APS/ASHE data to provide mapping of gender distribution in occupations by pay in Wales. This provides underpinning research for the whole project.
 • Equal Pay Case studies: collection and analysis of workforce data to identify occupational and contract segregation, and the contribution of such differences to pay disparities between men and women. Provision of recommendations.
 • Equal Pay Audits
 • Quantitative and qualitative case studies in knowledge economy sectors: IT, Bioscience, ‘green economy’.
 • Qualitative research with women moving into gender atypical occupations involving participants of training provided by The Women’s Workshop.
 • An evaluation study of IT management training provided by The Women’s Workshop (TWW).

For more information on WAVE, email: WAVE@cardiff.ac.uk


Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi (WAVE)

Mae Prifysgol de Cymru, Gweithdy’r Menywod a Phrifysgol Caerdydd wedi sicrhau cyllid i wneud prosiect arloesol ar gyflogau cyfartal. Caiff y prosiect 3-blynedd, ‘Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi’ neu WAVE, ei ariannu gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Nod prosiect WAVE, felly, yw deall a ‘tharfu’ ar y ffyrdd y gwelir yr anghydraddoldebau ynghylch cyflogau drwodd a thro yn y gwahaniaethu galwedigaethol mewn cyflogaeth a hunangyflogaeth, yn y ffyrdd y caiff gwaith menywod ei roi ar gontract, ac yn y ffyrdd y caiff systemau talu cyflogau eu gweithredu.

Mae’r ffigurau o’r economi cyfan am y bylchau rhwng y cyflogau a gaiff dynion a menywod yn cuddio’r gwahanol batrymau o anghydraddoldeb mewn sectorau, diwydiannau a gweithleoedd. Gellir gwneud newidiadau ar lefel y gweithle ac mewn amrywiol fathau o gyflogaeth, ac yn eu tro gall y gwelliannau hynny esgor ar ragor o degwch i bawb.

I’r diben hwnnw, bydd Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio’n uniongyrchol gydag amryw o gyflogwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat i ddadansoddi eu data am eu gweithwyr o ran eu cyflogau, eu galwedigaethau, eu swyddi, eu graddau a’r mathau o gyflogaeth (amser-llawn/rhan-amser) sydd ganddynt.

Ar ôl gwneud hynny, rhoir prawf ar ffyrdd newydd, tecach a mwy effeithlon o drefnu gwaith (er enghraifft, dod o hyd i wella’r ffordd ‘arferol’ o ddefnyddio contractau am weithio am nifer fach o oriau’n rhan-amser mewn swyddi gofalu a glanhau a swyddi clerigol – y swyddi y barnwyd yn draddodiadol eu bod yn ‘waith menywod’). Bydd modd i hyd at 20 o sefydliadau ‘ddilyn’ y daith ddysgu honno, dysgu sut mae datblygu setiau data am alwedigaethau a chyflogau eu gweithwyr eu hunain, a dadansoddi’r canlyniadau.

Bydd tîm WAVE ym Mhrifysgol Caerdydd hefyd yn gwneud amryw o archwiliadau mwy traddodiadol o’r cyflogau y bydd cyflogwyr yn eu talu i’w gweithwyr, a hynny ar sail gyfatebol/gwerth cyfartal i weld sut y gall systemau talu greu gwahaniaethau mewn cyflogau ac i wneud yr ymchwil waelodol i wahaniaethu galwedigaethol ar gyfer y prosiect drwyddo draw.

I grynhoi, mae gweithgareddau WAVE Prifysgol Caerdydd yn cynnwys:

 • Dadansoddi rhagor ar ddata’r LFS/APS/ASHE i allu mapio dosbarthiad y ddau ryw yn ôl eu galwedigaethau a’u cyflogau
 • Astudiaethau achos o chwe chyflogwr: casglu a dadansoddi data am eu gweithluoedd i ganfod gwahaniaethau ar sail galwedigaeth a chontract, a chyfraniad y gwahaniaethau hynny i’r gwahaniaethau yn y cyflogau a gaiff dynion a menywod
 • Archwiliad Cyflog Cyfartal
 • Astudiaeth achos feintiol ac ansoddol yn sectorau’r economi gwybodaeth: TG, Biowyddoniaeth, yr ‘economi gwyrdd’
 • Astudiaeth i werthuso’r hyfforddiant rheoli TG a roir gan Weithdy’r Menywod
 • Ymchwil ansoddol gyda menywod sy’n symud i alwedigaethau lle nad oes gwahaniaethau rhwng cyflogau dynion a menywod, a hynny gyda rhai sy’n cymryd rhan yn hyfforddiant Gweithdy’r Menywod.

I gael gwybod rhagor, e-bostiwch WAVE@cardiff.ac.uk