Skip to content
Skip to navigation menu

 

Miss Manon Jones 


  • Overview
Position:PhD History / PhD Hanes

Academic History

MA Welsh History, Cardiff University (2006) / MA Hanes Cymru – Prifysgol Caerdydd (2006)

BA History and Welsh History, Cardiff University (2005) / BA Hanes a Hanes Cymru – Prifysgol Caerdydd (2005)

PhD Research 

Working Title: ‘Aspects of masculinity in the letters of D.R. Daniel’ / ‘Agweddau ar wrywdod yn llythyrau D.R. Daniel’ 

The core of my study is the content of the letters between D.R. Daniel (a Welsh civil servant and union leader) and his early friends T.E. Ellis, O.M. Edwards and David Lloyd George – all of whom became national leaders in their own chosen fields at the end of the nineteenth and beginning of the twentieth centuries. My research evaluates the traditional concept of ‘separate spheres’ whereby the personal life is considered independent of the public life. These men were friends of D.R. Daniel from his early days, before they became Members of Parliament and influential cultural leaders. The personal relationship was established before the public career. Furthermore, I am studying ideas of masculinity at the turn of the twentieth century as there is a clear emotional bond and dependency that exists between these men – something that has not become apparent in the general historiography. Lastly, there is a linguistic element to my study as the way in which these leaders greet each other and the use, and choice, of English and Welsh discourse in business and personal matters are of great interest to me.

Craidd fy astudiaeth yw cynnwys y llythyrau rhwng D.R. Daniel (gwas sifil Cymreig ac arweinydd undebol) a’i gyfeillion cynnar T.E. Ellis, O.M. Edwards a David Lloyd George – y tri ohonynt yn arweinwyr cenedlaethol yn eu meysydd eu hunain ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed. Mae fy ngwaith ymchwil yn gwerthuso’r cysyniad traddodiadol o ‘sfferau arwahan’ a’r gred bod y bywyd personol yn gwbl annibynnol ar y bywyd cyhoeddus. Dyma ddynion a oedd yn gyfeillion i D.R. Daniel o’i ddyddiau cynnar, cyn iddynt ddod yn Aelodau Seneddol ac yn arweinwyr diwylliannol amlwg. Sefydlwyd y berthynas bersonol cyn yr yrfa gyhoeddus. Yn yr un modd, rwyf yn ystyried syniadau yn ymwneud â gwrywdod ar droad yr ugeinfed ganrif gan fod cysylltiad a dibyniaeth emosiynol clir yn bodoli rhwng y dynion hyn – rhywbeth sydd ddim yn dod i’r amlwg yn yr hanesyddiaeth cyffredinol. Yn olaf, ceir elfen ieithyddol i fy ngwaith gan fod y modd mae’r arweinwyr hyn yn cyfarch ei gilydd a’r defnydd, a’r dewis, o fynegiant Saesneg a Chymraeg mewn materion busnes a phersonol o ddiddordeb mawr i mi.

Start Date: October 2009 / Hydref 2009

First Supervisor: Professor William Jones / Yr Athro William Jones

Second Supervisor: Professor J Gwynfor Jones / Yr Athro J. Gwynfor Jones

Publications

Manon Jones, ‘O.M. Edwards: Hanesydd Cymreig’, Y Traethodydd (2010)
Manon Jones, ‘Y Lleol a’r Cenedlaethol: Rhyfel y Degwm yn Llangwm’, Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych 57 (2009)
Manon Jones, ‘Trem yn Ôl: Atgofion Moses Roberts’, Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych 55 (2007)

Additional Information

Manon Jones, 'The Professional and the Personal in the Letters of O.M. Edwards,' Cynhadledd ‘Digging Deeper: New Postgraduate Perspectives in Welsh History’, Prifysgol Caerdydd (2010)