Skip to content
Skip to navigation menu

Alternative Modernisms
Prifysgol Caerdydd, 15-18 Mai 2013


Prif Siaradwyr:

Yr Athro Jean-Michel Rabaté (Prifysgol Pennsylvania)
Yr Athro Griselda Pollock (Prifysgol Leeds)
Professor Ástráður Eysteinsson (Prifysgol Gwlad yr Iâ)
Dr Daniel Williams (Prifysgol Swansea)

Prif Drefnydd y Gynhadledd:

Emma West

Pwyllgor y Gynhadledd

Laurent Milesi
Julia Jordan
Siriol McAvoy
Johannes Laubmeier
Robert Walton
Xin Zhang
Llŷr Lewis

Galwad am Bapurau

Yn ddiweddar, cafwyd nifer o ymdrechion i geisio ehangu’r canon modernaidd traddodiadol. Mae gwaith ar fodernwyr benywaidd, du, hoyw, deurywiol a thraws-rywiol, yn ogystal ag astudiaethau ym meysydd cylchgronau, y farchnad ac astudiaethau canol-ael, wedi ymestyn y canon, ac eto gall fod y moderniaethau ‘amgen’ hyn yn aml yn cael eu hastudio a’u trafod yn ddigyswllt, gan arwain at faes a all deimlo’n ynysig. Y mae perygl i’r modd drylliedig hwn o astudio moderniaeth fethu ag adlewyrchu ­– na dwyn i ystyriaeth – y cyd-destun diwylliannol a chyhoeddus ehangach yr oedd y moderniaethau hyn yn bodoli o’u mewn ac yn mynd i’r afael â hwy. Ar ben hynny, erys nifer o foderniaethau, yn benodol ffurfiau a mudiadau lleol a chenedlaethol yn Ewrop, heb eu harchwilio i raddau helaeth.

Bwriad y gynhadledd hon yw darparu fforwm gyffredin i alluogi syniadau ac enghreifftiau i gael eu rhannu ar draws gwahanol feysydd, disgyblaethau ac ymdriniaethau o genedligrwydd. Bydd yn rhoi cyfle i ysgolheigion archwilio ffurfiau, cyfryngau, testunau, awduron ac artistiaid modern(aidd) sydd heb dderbyn sylw llawn, yn ogystal â’r gwahanol fathau o berthynas rhyngddynt, gan weithio tuag at gysyniad mwy cyfannol o’r modd y gweithredai moderniaethau ‘amgen’.

Yn wir, bydd y gynhadledd yn holi i ba raddau y gellid ystyried pob math ar foderniaeth fel rhan o rwydwaith o fathau amgen – i draddodiad, realaeth, cynrychiolaeth, diwylliant poblogaidd neu hyd yn oed yn amgen i’w gilydd. O ganlyniad i hyn, gobaith y gynhadledd yw ail-asesu – a phroblemateiddio – ffyrdd moderniaethau o edrych ar y gorffennol, ar fodernedd, ar foderniaethau eraill, ac ar eu safle o fewn diwylliant modern, gan archwilio damcaniaethau a dulliau newydd ar gyfer astudio moderniaethau.

O ystyried fod moderniaeth Gymreig yn benodol yn dal i lechu ar gyrion moderniaeth Brydeinig – yn ddaearyddol ac yn ddeallusol – Caerdydd yw’r lleoliad perffaith ar gyfer ail-ystyriaeth o’r fath. Bydd y gynhadledd hefyd yn croesawu cyfarfod cyntaf y Rhwydwaith Gymreig ar gyfer Astudio Moderniaeth, mudiad a fydd yn dwyn pobl ynghyd i drefnu ac i hybu digwyddiadau rhyngddisgyblaethol er mwyn meithrin cysylltiadau rhwng ysgolheigion modernaidd yng Nghymru.

Related Resources

Registration Form [Word]

Registration Form [PDF]

Registration Information for Non-Speaking Delegates

Accommodation and Travel Information [PDF]

Postgraduate Bursary Application Form [Word]