Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Prosiectau Ymchwil

Llyfrau gan awduron Cymraeg ar silff lyfrau yn y llyfrgell

Mae prif brosiectau ymchwil yr Ysgol yn cynnwys:

Prosiectau Cyfredol

Prosiect Swyddfa'r Comisynydd Iaith yng Nghymru, Iwerddon a Chanada

Ariennir y prosiect ymchwil sylweddol hwn gan yr ESRC. Bydd y Prosiect yn cyflawni dadansoddiad cymharol o waith y Comisiynydd Iaith o ran yr offerynnau a'r pwerau statudol ac anstatudol a arferir gan y swyddfa hon o dan ei hamrywiol ffyrdd yn awdurdodaethau gwahanol Cymru yn y DU, Iwerddon a Chanada

Mwy am Brosiect Swyddfa'r Comisiynydd Iaith yng Nghymru, Iwerddon a Chanada

Adolygiad o Waith y Mentrau Iaith, y Cynlluniau Gweithredu Iaith a Chynllun Hybu’r Gymraeg Aman Tawe, 2013

Nod yr adolygiad yw llunio adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru ar waith y mentrau, gwaith y Cynlluniau Gweithredu Iaith a gwaith Cynllun Hybu’r Gymraeg Aman Tawe. Disgwylir i’r argymhellion effeithio ar bolisïau Llywodraeth Cymru ym maes cynllunio ieithyddol cymunedol yn y tymor canol.

Mwy am Brosiect Adolygiad o Waith y Mentrau Iaith, y Cynlluniau Gweithredu Iaith a Chynllun Hybu'r Gymraeg Aman Tawe, 2013

Prosiect Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425

Mae'r wefan hon yn cynnwys corff cynhwysfawr o ryddiaith Gymraeg ganoloesol, ac yn cynnig adnodd amhrisiadwy i iaith, llenyddiaeth, hanes a diwylliant y cyfnod.

Mwy am y prosiect Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425 yma

Dysgu Cymraeg fel Ail Iaith

Mae'r rhaglen ymchwil hon yn cynnwys prosiect ymchwil sylweddol a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a gweithgareddau pwysig eraill a ariennir gan amryw gyrff gan gynnwys yr Academi Brydeinig a ffynonellau o Tsiena.

Mwy am y prosiect Dysgu Cymraeg fel Ail Iaith

Gwefan Ann Griffiths

Yn 2003 lansiwyd gwefan ddwyieithog gan Brifysgol Caerdydd ar gyfer astudio bywyd a gwaith Ann Griffiths (1776-1805), un o feirdd mwyaf Cymru ac un o feirdd crefyddol mawr Ewrop.

Mwy am brosiect Gwefan Ann Griffiths

Gwefan Baledi Cymru

Roedd cynhyrchu taflenni baledi yn ei anterth yng Nghymru yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Gan mwyaf, pamffledi wyth-ochr oedd taflenni baledi’r ddeunawfed ganrif, ond rhai pedair-ochr oeddynt yn arferol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mwy am y prosiect Gwefan Baledi Cymru

Corff electronig o ryddiaith Gymraeg y cyfnod canol

Mae rhyddiaith y cyfnod canol wedi goroesi mewn dros bedwar ugain o lawysgrifau a luniwyd rhwng tua 1250 a 1450. Mae’r corff hwn yn cynnwys y cyfreithiau, gweithiau hanesyddol, crefyddol, meddygol, a gramadegol, chwedlau wedi eu cyfieithu o’r Lladin a’r Ffrangeg, ac, wrth gwrs, chwedlau’r Mabinogion.

Mwy am y corff electronig o ryddiaith Gymraeg y cyfnod canol

Prosiect Dafydd ap Gwilym

Nod y prosiect cyffrous hwn, a noddwyd gan yr AHRC ac a arweinwyd gan yr Athro Dafydd Johnston o Brifysgol Abertawe, oedd cynhyrchu golygiad electronig o waith Dafydd ap Gwilym, bardd pwysicaf Cymru yn yr Oesoedd Canol.

Mwy am brosiect Dafydd ap Gwilym

Perfformio o’r Pulpud

Datblygiad o ddiddordeb yr Athro Sioned Davies mewn theori perfformio a chyfathrebu yn y cyfnod canol yw’r ymchwil ar bregethu dramatig y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif.

Mwy am y prosiect Perfformio o'r Pulpud

 

 

Prosiectau Hanesyddol

Cymdeithaseg y Gymraeg yn y Wladfa

Mae’r Athro Robert Owen Jones, ynghyd â’r cynorthwy-ydd ymchwil Walter Brooks, wedi bod yn gweithio ar ddau brosiect a ariannwyd gan The Leverhulme Trust (‘Goroesiad iaith? Y Gymraeg a’r Gymuned Gymreig yn y Wladfa’ a ‘Deinameg Adfywiad Iaith yn Chubut’) sy’n canolbwyntio ar gymdeithaseg y Gymraeg (1900 – 2000) yn Nyffryn Camwy ac yng ngodre’r Andes ym Mhatagonia.

Mwy am y prosiect Cymdeithaseg y Gymraeg yn y Wladfa

 

Darlunio a Delweddu

Mae gan nifer o aelodau staff Ysgol y Gymraeg ddiddordeb ymchwil mewn agweddau ar ddarlunio cyhoeddiadau a delweddu gweledol. Adlewyrchir hyn, er enghraifft, yn y symposium, ‘English and Welsh Illustrative Practice in Mid-Nineteenth-Century Print Culture’, a gynhelir yn Ysgol y Gymraeg ar 6 Tachwedd 2008. Am fanylion pellach, gweler isod:

Rhaglen y Symposiwm [25 KB]

 

Datganoli yng Nghymru a Llydaw

Dadansoddwyd natur datganoli yn Ffrainc ac ym Mhrydain rhwng 1999 a 2003, ac fe archwiliwyd polisïau addysg, hyfforddiant ac iaith yng Nghymru ac yn Llydaw.

Mwy am y prosiect Datganoli yng Nghymru a Llydaw

Trydanu'r Testun

Ffurfiwyd Fforwm Trydanu’r Testun ar ddiwedd 2004 gan Diana Luft, Llion Pryderi Roberts a D. Mark Smith gyda’r bwriad o hyrwyddo trafodaeth ar agweddau ar destunau electronig a rhannu ymarfer da.

Mwy am y prosiect Trydanu'r Testun