Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Y Cynllun Sabothol ar gyfer Hyfforddiant Iaith Gymraeg

Nod y Cynllun Sabothol yw cynyddu’r cyflenwad o ymarferwyr sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Mae’r ddarpariaeth yn rhad ac am ddim – Llywodraeth Cymru sydd yn talu costau cyflenwi yn ogystal â chostau teithio a llety. Darperir cyrsiau ar sawl lefel ieithyddol ac mewn sawl lleoliad ar draws Cymru gan gynnwys Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Bydd Ysgol y Gymraeg yn cynnig darpariaeth ar lefel Uwch, Mynediad a Sylfaen.

Bu Ysgol y Gymraeg yn rhan o’r cynllun peilot a gychwynnodd yn 2005, gyda thîm o diwtoriaid iaith profiadol yn cynnal cyrsiau ieithyddol i athrawon uwchradd a chynradd. Bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno mewn rhagor o leoliadau ar draws Cymru a chydag amrywiaeth ehangach o gyrsiau a’r rheini ar sawl lefel. Y gobaith yw y bydd 648 o ddarlithwyr, athrawon a hyfforddwyr yn cael manteisio ar gyfnod sabothol o’r gweithle er mwyn mireinio eu Cymraeg llafar ac ysgrifenedig, dysgu defnyddio terminoleg pwnc yn effeithiol yn ogystal â dysgu dulliau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn hyderus.

 

Dyma farn rai o gynymarferwyr Cwrs Uwch Bloc 2012:

‘Rydw i’n teimlo’n hyderus iawn i gael swydd trwy gyfrwng y Gymraeg nawr’
Athrawes Gynradd

'O bell ffordd, dyma’r profiad o ddatblygiad proffesiynol gorau i mi ei gael erioed’
Athro Uwchradd

'Yn wirioneddol, y cwrs gorau o’r safon uchaf rwyf erioed wedi ei fynychu'
Darlithydd Addysg Bellach

 

Manylion Cyrsiau 2013-2014

Cwrs Pryd Strwythur Pwy Dalgylch
Cwrs Uwch Byr 15 Ebrill —
12 Gorffennaf
2013
18 diwrnod (yn y Brifysgol) Athrawon ysgolion uwchradd a chynradd cyfrwng Cymraeg darlithwyr addysg bellach Merthyr, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Bro
Morgannwg, Caerffili, Torfaen, Casnewydd, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Caerdydd
Cwrs Pryd Strwythur Pwy Dalgylch
Cwrs Uwch Bloc 9 Medi — 6 Rhagfyr 2013 60 diwrnod (yn y Brifysgol) Siaradwyr Cymraeg sector cynradd, uwchradd ac
addysg bellach
Merthyr, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Bro
Morgannwg, Caerffili, Torfaen, Casnewydd, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Caerdydd
Cwrs Sylfaen Bloc 13 Ionawr
— 4 Ebrill 2014
55 diwrnod (yn y Brifysgol) Dysgwyr newydd
sector cynradd (ysgolion Saesneg neu ddwyieithog)
Caerdydd a
Bro Morgannwg
Cwrs Mynediad 3 Mawrth — 4 Ebrill 2014 5 wythnos (yn y Brifysgol) Cynorthwywyr dosbarth (ysgolion cyfrwng Saesneg a dwyieithog) Caerdydd a
Bro Morgannwg
Cwrs Uwch Byr 28 Ebrill - 10 Gorffennaf 2014 (18 diwrnod yn y Brifysol) Athrawon ysgolion uwchradd a chynradd cyfrwng Cymraeg darlithwyr addysg bellach Merthyr, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Bro
Morgannwg, Caerffili, Torfaen, Casnewydd, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Caerdydd

 

Am ragor o fanylion cysylltwch â:

Lois Roberts, Gweinyddydd y Cwrs

Cynllunsabothol@caerdydd.ac.uk029 2087 0637

Ceisiadau ac ymholiadau cyllidol:

Paula Manship, Rheolwr Sabothol, Uned y Gymraeg mewn Addysg, Llywodraeth Cymru

Paula.manship@wales.gsi.gov.uk 01443 663770